Trending News

Blog Post

จริงหรือ "ประเมินPA" เพื่อพัฒนาตนเอง ของ "ครู" ไม่ต้องมีแฟ้ม ไม่เน้นเอกสาร
การศึกษา

จริงหรือ "ประเมินPA" เพื่อพัฒนาตนเอง ของ "ครู" ไม่ต้องมีแฟ้ม ไม่เน้นเอกสาร 

จริงหรือ "ประเมินPA" ข้อตกลง เพื่อพัฒนาตนเองของ "ครู" ทั่วประเทศไทย ไม่ต้องมีแฟ้ม ไม่เน้นเอกสาร หลังจากปล่อยให้ครู ยืนงงอยู่กลางดง PA มาตลอดทั้งปี บทวิเคราะห์โดย ชัยวัฒน์ ปานนิล

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจง การประเมิน “ครู” ตามข้อตกลงเพื่อพัฒนา ตนเอง หรือ PA หรือ "ประเมิน PA" ไม่เน้นเอกสาร ไม่ต้องทำแฟ้มใหม่ ให้ตรวจสอบจาก “ผู้เรียน” และหลักฐานในชั้นเรียน เป็นหลัก แนวปฏิบัติดังกล่าว เมื่อถึงเวลาต้องปฏิบัติ จะมีผลเป็นอย่างไร

 

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือราชการ ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน แจ้งเวียน ตั้งแต่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด จนถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

มีใจความ ดังนี้ ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับทราบข้อมูลว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักฐานหรือแฟ้มเอกสารหลักฐานขึ้นใหม่ เพื่อประกอบการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการสร้างภาระและทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมสำคัญตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

 

สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และไม่เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานว่า

 

ในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริง ที่ได้ปฏิบัติตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสภาพการปฏิบัติงานในบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียน หรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการจัดการเรียนรู้ หรือชิ้นงาน ผลงาน ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ แผนพัฒนาต่าง ๆ หรือผลที่เกิดจากการพัฒนา เป็นต้น 

 

จริงหรือ "ประเมินPA" เพื่อพัฒนาตนเอง ของ "ครู" ไม่ต้องมีแฟ้ม ไม่เน้นเอกสาร

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานดังกล่าว ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก ดังนั้น ผู้รับการประเมินไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งหน่วยงานการศึกษาและหรือสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดโดยเคร่งครัด

 

รายละเอียดในหนังสือราชการ ฉบับดังกล่าวแจ้งว่า เป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาหลายแห่ง

 

“ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาตนเอง โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักฐานหรือแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่"

 

การประเมิน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) หรือ "ประเมินPA“ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว”

 

สำนักงาน ก.ค.ศ. มุ่งเน้นให้ “การพัฒนางานดังกล่าว ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก ดังนั้น ผู้รับการประเมินไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้การประเมิน”

 

นับจากนี้ไป ครูหลายคนๆ คงต้องติดตามว่า หนังสือสั่งการฉบับดังกล่าว เมื่อถึงเวลาที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติ จะมีผลอย่างไร เพราะ หลายต่อหลายครั้ง การสื่อสารจากหน่วยงานต้นสังกัด การรับสารจากทางเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อมาถึงโรงเรียน มีบางครั้งที่ทำให้เกิดความสับสน ซึ่งนำมาสู่การสร้างภาระให้กับครูผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาข้อปฏิบัติให้ดีก่อน เพื่อที่จะมิได้เป็นการสร้างภาระให้กับ ครู

 

ได้แต่หวังว่า สารดังกล่าว จะส่งถึงหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ คือ โรงเรียน อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และที่สำคัญ คือ ทันต่อเวลา เนื่องจากเหลือแค่ไม่กี่วัน คุณครูทั้งหลายก็จะต้อง ส่งรายรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) หรือ ประเมิน PA ต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน แล้ว

 

อย่าให้เจตนาอันดีต้องสูญเปล่า … มาสายดีกว่าไม่มา หลังจากปล่อยให้ครู ยืนงงอยู่กลางดง PA มาตลอดทั้งปี

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

Youtube –https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

LineToday – https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง “คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565” ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote https://newsth.asia/entertainment/524524

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved