Trending News

Blog Post

ปรับโอน ‘เงินบำนาญชราภาพ’ ผู้ประกันตน ‘เดือนตรงเดือน’
ความรู้ทั่วไป

ปรับโอน ‘เงินบำนาญชราภาพ’ ผู้ประกันตน ‘เดือนตรงเดือน’ 

สปส. โอน ‘เงินบำนาญชราภาพ’ ให้ผู้ประกันตน ‘เดือนตรงเดือน’ เริ่ม มิ.ย. 66 นี้ เพื่อให้แรงงานวัยเกษียณได้รับสิทธิ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

แรงงานวัยเกษียณไม่มีรายได้อื่น ‘เงินบำนาญชราภาพ’ ที่จ่ายไว้เมื่อครั้งยังมีเรี่ยวแรงทำงาน ในระบบประกันสังคม กลายเป็นความหวังจะได้รับเงินก้อนนี้มาใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพ อีกทั้งเป็นเสาหลักให้ลูกหลาน ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว

 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจ้งพัฒนาระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชราภาพ ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม(สปส.)ได้เปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชราภาพ  หรือ 'เงินบำนาญชราภาพ' ให้กับผู้ประกันตน ได้รับสิทธิได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

“จากเดิม โอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพในเดือนถัดไป เปลี่ยนเป็นโอนเงินของเดือนที่ได้รับสิทธิ ในวันที่ 25 ของทุกเดือน แต่หากวันที่ 25 ตรงกับวันหยุดราชการ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ ในวันทำการก่อนวันหยุดราชการ ‘แบบจ่ายเดือนตรงเดือน’

 

ปรับโอน ‘เงินบำนาญชราภาพ’ ผู้ประกันตน ‘เดือนตรงเดือน’

ผู้ที่มีสิทธิรับบำนาญชราภาพเดิม จะได้รับเงินบำนาญชราภาพในวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เป็นจำนวน 2 เดือน คือ สิทธิของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 และสำหรับผู้มีสิทธิรับบำนาญชราภาพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 4 ของเดือน จะได้รับสิทธิในงวดเดือนนั้น แต่หากมีการอนุมัติหลังวันที่ 4 ของเดือน จะได้รับสิทธิในเดือนถัดไปรวมงวดเดือนปัจจุบันอีกด้วย

 

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 

นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. อธิบายอีกว่า เงินบำนาญชราภาพ คือ เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

 

โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือน (5 ปี) นับจากเดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต คูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพ ถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved