Trending News

Blog Post

กนอ. เซ็นเอ็มโอยู รับมือเหตุไฟไหม้ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู-ลาดกระบัง
เศรษฐกิจ

กนอ. เซ็นเอ็มโอยู รับมือเหตุไฟไหม้ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู-ลาดกระบัง 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือบริษัท อำนวยการดับเพลิง  ร่วมระงับเหตุอัคคีภัย หรือ ไฟไหม้ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู-ลาดกระบัง

มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  ระหว่าง นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าการ(บริหาร) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ(พัฒนายั่งยืน) กนอ. พร้อมด้วย นายอำนวย โกวิทธรรมกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด ดร.ภูวิช  ปัญญาสิทธิ์ ที่ปรึกษาฯ และนายอาจณรงค์ เจริญวิริยะวัฒน์ กรรมการบริหาร

 

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าฯ กนอ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในการเริ่มต้นความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด ที่จะเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่ง กนอ.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการป้องกันเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการประกอบกิจการ

กนอ. เซ็นเอ็มโอยู รับมือเหตุไฟไหม้ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู-ลาดกระบัง

ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเหตุที่เกิดจากอัคคีภัยลำดับแรก และสาเหตุสำคัญที่พบมักเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์การป้องกันและระงับเหตุไม่พร้อมใช้งานหรือไม่เพียงพอ ดังนั้น กนอ. จึงยกระดับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มเติมจากมาตรการที่มีอยู่เดิม โดยเน้นไม่ให้โรงงานเกิดเหตุซ้ำ หรือ หากเกิดเหตุแล้วสามารถที่จะระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที 

 

ทางด้าน นายอำนวย โกวิทธรรมกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด กล่าวว่า ตนเองในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท อำนวยการดับเพลิง ต้องขอบคุณทาง ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  มีความตระหนักและเปิดโอกาสให้ ทาง บริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับป้องกันและระงับอัคคีภัย 

กนอ. เซ็นเอ็มโอยู รับมือเหตุไฟไหม้ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู-ลาดกระบัง

พร้อมทั้งจัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความพร้อมใช้งาน ตลอดจนการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์บินโดรน เพื่อสำรวจภารกิจที่ใช้ช่วยบรรเทาเหตุฉุกเฉินตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลงกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กนอ. เซ็นเอ็มโอยู รับมือเหตุไฟไหม้ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู-ลาดกระบัง

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนช่วยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน ให้พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  นิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นไปตามกฎหมายของโรงงาน ลดผลกระทบของสังคม ชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกประการ 

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved