Trending News

Blog Post

"มะม่วงเบา" ของดี สงขลา ได้รับการขึ้นทะเบียน GI สร้างรายได้กว่า 58 ล้านต่อปี
สังคม

"มะม่วงเบา" ของดี สงขลา ได้รับการขึ้นทะเบียน GI สร้างรายได้กว่า 58 ล้านต่อปี 

"มะม่วงเบา" สงขลา ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว รวมทั้งผลสด แช่อิ่ม ดองเกลือ สร้างรายได้ในคนพื้นที่กว่า 58 ล้านบาทต่อปี

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน "มะม่วงเบา" สงขลา เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงเบาสงขลา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI นี้ ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 4 อำเภอของจังหวัด คือ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด

 

 

เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในแง่ของคุณภาพ และอัตลักษณ์รสชาติโดดเด่นมีรสชาติเปรี้ยว เนื้อสีขาวแน่นและกรอบ เกิดจากการปลูกในสภาพดินร่วนปนทรายที่มีการทับถมของซากเปลือกหอย ส่งผลให้ มะม่วงเบาสงขลา มีรสชาติดีกว่าพื้นที่อื่นๆ

 

การขึ้นทะเบียน "มะม่วงเบา" สงขลา ในครั้งนี้ นอกจากขึ้นทะเบียนผลสดแล้ว ยังรวมถึงมะม่วงเบาแช่อิ่ม และ มะม่วงเบาดองเกลือ ด้วย ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมักซื้อไปเป็นของฝากจากจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา มะม่วงเบาสดและแปรรูป สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่กว่า 58 ล้านบาทต่อปี

 

มะม่วงเบาสงขลา

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved