Trending News

Blog Post

 ชูความสำเร็จ “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศข.ชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี”
เศรษฐกิจ

 ชูความสำเร็จ “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศข.ชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี” 

ชูความสำเร็จ “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศข.ชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี” เพื่อกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี คืนสู่เกษตรกร อย่างมีคุณภาพ 

อีกหนึ่งศูนย์ข้าวชุมชน โดยได้รับการส่งเสริมจากกรมการข้าว ในการดูแลเรื่องระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรโดยมุ่งหวังพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตข้าวคุณภาพดี ตามมาตรฐานของกรมการข้าว  

 ชูความสำเร็จ “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศข.ชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี”

และมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร นั่นก็คือ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ที่นอกจากจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแล้ว ยังมีการจัดการบริหาร การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ เพื่อเกษตรกรในพื้นที่  

นายเรวัฒน์ สุจริต ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  กล่าวว่าเดิมตนเองและสมาชิกกลุ่มมีการทำนาแบบทั่วไป  จุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่ม เมื่อปี 2552  จากการสนใจราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ที่สามารถจำหน่ายในราคาเมล็ดพันธุ์  เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรส่วนหนึ่ง

 ชูความสำเร็จ “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศข.ชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี”

เพราะว่าที่ผ่านมานั้น เกษตรกรอาศัยการจำหน่ายในราคาที่ขึ้นตรงกับโรงสีเป็นหลัก ผู้ผลิตไม่คุ้มทุน ดังนั้นทางกลุ่มให้ปรึกษากันว่าทำอย่างไร ให้มีราคาจำหน่ายที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น จึงเกิดการรวมกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี  ซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 25 ราย พื้นที่การปลูก 441 ไร่ 

ต่อมาทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้เข้ามาสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี ในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำอย่างไรให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน( GAP Seed ) ให้ความรู้เรื่องการกำจัดโรค/แมลงศัตรูข้าว และขั้นตอนการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

โดยใช้ตารางสุ่มขนาด 1 ตารางเมตร ที่ทำจากท่อพีวีซี สุ่มนับจำนวนกอข้าวและต้นข้าวเพื่อใช้ในการคำนวณพื้นที่ในการตรวจนับพันธุ์ปน รวมถึงวิธีการตัดพันธุ์ปนในระยะต่างๆ ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคีนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้รับผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่กำหนด  

 ชูความสำเร็จ “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศข.ชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี”

เช่น เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี การเตรียมแปลงที่ดี การบริหารจัดการที่ดี และการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจนการดูแลรักษาการผลิตข้าวตลอดฤดูกาล  และในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี ยังได้มีลักษณะการทำงาน ให้คณะกรรมการแบ่งสายการตรวจแปลงของสมาชิก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

อีกทั้งยังมีจุดเด่นด้านการผลิตเป็นหัวใจสำคัญ คือ การทำอย่างไร   ให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและมีมาตรฐาน  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี จึงพยายามเน้นให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทุกๆ รอบในการปลูกในแต่ละปี  เพื่อจำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยมีปริมาณการบรรจุ กระสอบ ละ 75 กิโลกรัมต่อกระสอบ 

 ชูความสำเร็จ “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศข.ชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี”

นอกจากนี้นายเรวัฒน์ สุจริต ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคีกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ในฐานะกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีนั้น ที่ผ่านมา มิอาจได้คาดหวังในการเป็นเลิศด้านการผลิต เพื่อให้ได้รับรางวัล การประกวดต่างๆแต่เมื่อได้รับรางวัลมานั้นถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ให้กำลังใจกับการผลิตของกลุ่มสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคี คือ รางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 

โดยเหนือความคาดหมายของสมาชิกภายในกลุ่มจนประสบความสำเร็จ      เป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง ในการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและนอกจากนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลือจากการจำหน่ายให้กับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครแล้ว  ทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโดกสามัคคีนั้น ยังได้ร่วมกัน ตกลงทำประโยชน์เพื่อสังคม  นำเมล็ดพันธุ์อีกส่วนหนึ่ง ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน ไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved