Trending News

Blog Post

ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ คลิกเลย สรุปครบ จบที่นี่แล้ว
สังคม

ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ คลิกเลย สรุปครบ จบที่นี่แล้ว 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เช็คช่องทางลงทะเบียน เปิดให้ ลงทะเบียน บัตรคนจน ได้กี่ช่องทาง ไม่อินเตอร์ลงได้หรือไม่ สรุปเอกสารที่ต้องใช้แบบละเอียดที่นี่

เกาะติดโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่  ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศวันเปิดลงทะเบียนในช่วงวันที่ 5 ก.ย. – 19 ตุลาคม 2565 โดยได้มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  โดยประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถลงทะเบียน  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ เยียวยา ได้ตามช่องทางต่าง ๆ  ที่ทางรัฐกำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งรูปแบบ ออฟไลน์ คือ เดินทางไปลงยังหน่วยงานที่ดูแล และสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่ม 

สำหรับช่องทางการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่  มีช่องทางการ ลงทะเบียนบัตรคนจน ดังนี้ 

ช่องทางการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่  แบบออนไลน์ สามารถลงได้ผ่านทาง  เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th  (คลิกที่นี่) หรือ welfare.mof.go.th 

ช่องทางการลงทะเบียนแบบ ออฟไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  
1.สำนักงานคลังจังหวัด 
2.สำนักงานเขตกทม.
3.ที่ว่าการอำเภอ 
4.สำนักงานเมืองพัทยา
5. ธ.ก.ส. 
6.ธนาคารออมสิน
7.ธนาคารกรุงไทย 

การ ลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์มกระดาษ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว
2.กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว
3.กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

แต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการลงทะเบียนไว้ด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ที่หน่วยรับลงทะเบียน ต้องเตรียมเอกสารดังนี้  

  • เอกสารลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน (แบบกระดาษ) 
  • กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
  • แบบฟอร์มลงทะเบียน
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
     

แบบฟอร์มลงทะเบียน
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ
*กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้
 

แบบฟอร์มลงทะเบียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

 

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่)
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
**ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่  

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved