Trending News

Blog Post

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม แล้ว คลิก
เศรษฐกิจ

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม แล้ว คลิก 

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ลงทะเบียน บัตรคนจน เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสาร-หนังสือมอบอำนาจแล้ว พร้อมยื่นลงทะเบียน 5 ก.ย.65

อัปเดตความคืบหน้า "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 หลังจากที่มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ โดยครั้งนี้ จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียน เพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่ม ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ กระทรวงการคลัง มีการเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น ถึงวิธีการลงทะเบียนบัตรคนจน โดยเฉพาะแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์

 

สามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว 
และไม่มีครอบครัว

 

1. ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ใช้เอกสาร

 

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

 

2. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ใช้เอกสาร

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

 

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ไทม์ไลน์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่

 

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ อีกด้วย

 

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ รายได้ และหนี้สิน ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน การรับรองความถูกต้อง การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมหลักฐาน ตามวันและเวลาทำการที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐ

 

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น

 

 • ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 • ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
 • เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.)  100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 • เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday – https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote https://newsth.asia/entertainment/524524

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved