Trending News

Blog Post

เริ่มแล้ว "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" เช็คแบบฟอร์ม – วิธีกรอก
สังคม

เริ่มแล้ว "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" เช็คแบบฟอร์ม – วิธีกรอก 

เปิด แบบฟอร์ม "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" บัตรคนจน รอบใหม่ แบบละเอียดยิบ พร้อมวิธีทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็คเลยที่นี่

อัปเดตความคืบหน้า "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 หลังจากที่มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ โดยครั้งนี้ จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียน เพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่ม ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ กระทรวงการคลัง มีการเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น ถึงวิธีการลงทะเบียนบัตรคนจน โดยเฉพาะแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์

          
สามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ หรือ welfare.mof.go.th โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว 
และไม่มีครอบครัว

 

1. ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • ให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียน

2. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน โดยเลือกหน่วยรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ก่อน ส่วนเอกสารที่ใช้ มีดังนี้

 

 •  แบบฟอร์มลงทะเบียน
 •  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ
 •  สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

 

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

กรณีลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่หน่วยรับลงทะเบียน

         

หน่วยงานที่รับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีทั้งหมด 7 สถานที่ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเมืองพัทยา, สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), สาขาธนาคารออมสิน, สาขาธนาคารกรุงไทย โดยแบ่งสถานะลงทะเบียนสำหรับคนไม่มีครอบครัวและมีครอบครัว

 

1. ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ใช้เอกสาร

 

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

 

2. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ใช้เอกสาร

 

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

 

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บุคคลเหล่านี้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร

 

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ

 

 • สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ
 • หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 

 

1. เปิดรับลงทะเบียน

 •  วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565

2. ประกาศผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง

 

 • ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565
 • กรณีดังกล่าว ถ้าผ่าน จะเข้าสู่ขั้นตอนรอตรวจสอบคุณสมบัติ ถ้าไม่ผ่าน ต้องรอแก้ไขข้อมูล

 

3. ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

 •  เดือนมกราคม 2566
 •  ถ้าหากผ่าน รอยืนยันตัวตน ถ้าไม่ผ่าน สามารถอุทธรณ์ผล

 

4. ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ

 • ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566
 • สถานที่การยืนยันตัวตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

5. ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน

 • จะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

คุณสมบัติของรายได้ของผู้ลงทะเบียน

 • ต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยครอบครัวต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝาก, สลาก, พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยครอบครัวต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ 

 

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง 
 • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ 
 • หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
 • มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท 
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน 
 • จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
 •  ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ 
 • ไม่มีบัตรเครดิต 
 • ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด  เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจาก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 รอบใหม่ จะต้องดำเนินการลง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เบื้องต้นคาดว่าจะมีการใช้แบบฟอร์มเดิม โดยจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญ ดังนี้   

 

 • กรอก ชื่อ นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • ที่อยู่
 • สถานภาพ
 • รายได้
 • ทรัพย์สิน 

แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 

 

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday – https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://newsth.asia/entertainment/524524

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved