Trending News

Blog Post

ด่วน "บิ๊กป้อม" ตั้งทีม "คสดช." ดึงดูดชาวต่างชาติลงทุนไทย
สังคม

ด่วน "บิ๊กป้อม" ตั้งทีม "คสดช." ดึงดูดชาวต่างชาติลงทุนไทย 

"บิ๊กป้อม" ประกาศตั้งทีม "คสดช." เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนในไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยปลดล็อกขั้นตอนยุ่งยาก ล่าช้า ในการติดต่อหน่วยงานราชการ ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

 

โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2565
โดยที่การดึงดูดชาวต่างชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ให้เข้ามาสู่ประเทศไทย ในรูปแบบผู้พํานักระยะยาว (long-tem resident) เป็นมาตรการสําคัญที่จะมีผล เป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้างและทุกระดับ 

แต่การที่ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง จะเข้ามาพํานักในประเทศไทยได้นั้น จะต้องมีการติดต่อและขออนุญาตตามกฎหมายต่าง ๆ จากหน่วยงาน ของภาครัฐจํานวนมาก

 

ดังนั้น เพื่อให้การติดต่อและขออนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมี กลไกอํานวยการและขับเคลื่อนการดําเนินการดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและ การลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"ชาวต่างชาติ" หมายความว่า คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราประเภท คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พํานักระยะยาว (long-term resident visa : LTR Visa) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร

"ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง" หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก คสดช. เพื่อให้บริการเป็นตัวแทนชาวต่างชาติที่ยื่นขอรับการตรวจลงตราหรือได้รับการตรวจลงตราประเภท คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พํานักระยะยาว ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุญาตหรือดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือดําเนินการตามที่ คสดช. กําหนด

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า "คสดช." ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย

 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ กฎหมาย การลงทุน การท่องเที่ยว หรือเทคโนโลยี จํานวนไม่เกินสี่คน

ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเจ้าหน้าที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ หรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ อยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกําหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

การประชุม คสดช. ให้เป็นไปตามที่ คสดช. กําหนด ข้อ ๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๓ ให้ คสดช. มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(๑) กําหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์ และผลักดันนโยบายและมาตรการการดึงดูดชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในลักษณะผู้พํานักระยะยาว (long-term resident)

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับรองตัวแทน รวมทั้งให้การรับรองตัวแทน

(๓) จัดทําความตกลงกับหน่วยงานของรัฐเพื่อกําหนดกระบวนงาน วิธีการ มาตรฐาน รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการในกรณีที่ชาวต่างชาติหรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองติดต่อ หรือยื่นขออนุญาตแทนชาวต่างชาติกับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน และไม่เป็นภาระเกินสมควร

(๔) พิจารณาและกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐ ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง และชาวต่างชาติในการดําเนินการตามระเบียบนี้

(๕) รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การผลักดันนโยบายและมาตรการการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ คสดช. ได้ ตามความจําเป็น

(๗) เสนอแนะให้มี ยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ๔ ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ ของ คสดช. สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจาก งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข้อ ๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ คสดช. ประกอบด้วยกรรมการตามข้อ ๔ (๑) และข้อ ๔ (๒) และให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ คสดช. ตามระเบียบนี้ไปพลางก่อน

ข้อ ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี

  

ด่วน "บิ๊กป้อม" ตั้งทีม "คสดช." ดึงดูดชาวต่างชาติลงทุนไทย ด่วน "บิ๊กป้อม" ตั้งทีม "คสดช." ดึงดูดชาวต่างชาติลงทุนไทย ด่วน "บิ๊กป้อม" ตั้งทีม "คสดช." ดึงดูดชาวต่างชาติลงทุนไทย

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   

(https://awards.komchadluek.net/#)
 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved