Trending News

Blog Post

คลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้"บุคคลสูญหาย"
อาชญากรรม

คลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้"บุคคลสูญหาย" 

เฮลั่น! ส.ส.เห็นด้วยกับ สว.คลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้"บุคคลสูญหาย" พ.ศ. … หลังจากรอคอยมาอย่างยาวนาน

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น.ที่ประชุม"สภาผู้แทนราษฎร" ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ซึ่งมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องด่วนที่ 9 กรณี"วุฒิสภา"แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้เสนอ 

คลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้"บุคคลสูญหาย"

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่ สว.แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้ เห็นชอบ 287 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง ในการนี้ จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฯ ได้รับความเห็นชอบจาก"รัฐสภา"ตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว และจะถูกส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำทูลเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 

คลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้"บุคคลสูญหาย" คลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้"บุคคลสูญหาย"

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา “เคารพชีวิต ใช้สิทธิตามกฎหมาย ขจัดการอุ้มหายและทรมาน”

คลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้"บุคคลสูญหาย" คลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้"บุคคลสูญหาย"
 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved