Trending News

Blog Post

ออมสิน ฉลองความสำเร็จ สินเชื่อห่วงใยสู้ภัยโควิด ช่วยคนไทยเติมสภาพคล่อง
สังคม

ออมสิน ฉลองความสำเร็จ สินเชื่อห่วงใยสู้ภัยโควิด ช่วยคนไทยเติมสภาพคล่อง 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารประสบความสำเร็จในการปล่อยสินเชื่อโครงการ "สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)" ครบวงเงิน 10,000 ล้านบาท

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการจากธนาคารโดยการสนับสนุนของรัฐบาล ที่สามารถช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ล้านราย ให้ได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอย เพิ่มสภาพคล่องในครอบครัว ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อผ่าน แอปพลิเคชัน MyMo
ทั้งหมด ลูกค้าไม่ต้องไปติดต่อสาขา ทำให้สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้สินเชื่อช่วยเหลือประชาชนไปแล้วมากกว่า 6 ล้านคน และถือเป็นหนึ่งใน 45 โครงการที่สามารถช่วยฟื้นฟูและบรรเทาภาระให้กับประชาชนรายย่อย SMEร และภาคธุรกิจ ให้เดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ได้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องมีผู้ค้ำและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ รวมถึงผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี โดยยื่นกู้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo
ออมสิน ฉลองความสำเร็จ สินเชื่อห่วงใยสู้ภัยโควิด ช่วยคนไทยเติมสภาพคล่อง.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews.co.th

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved