Trending News

Blog Post

คนละครึ่งเฟส 5 สอนวิธีลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ แบบละเอียด ทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน
เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 5 สอนวิธีลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ แบบละเอียด ทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน 

หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 5 หรือ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 วงเงิน 21,200 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชน ใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ และกระตุ้นรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยกำหนดเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือไม่เกินคนละ 800 บาท ซึ่งมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. -31 ต.ค. 2565

 

คนละครึ่งเฟส 5 สอนวิธีลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ แบบละเอียด ทำง่ายๆไม่กี่ขึ้นตอน

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ส.ค. 2565 โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเปิดให้ผู้ใช้รายเก่า หรือประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเปิดให้ผู้ใช้รายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯเป๋าตัง โดยกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับผู้ใช้รายเก่า

– เข้า แอปเป๋าตัง

– กด G-Wallet

– กดแถบคนละครึ่ง

– กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

– แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ

ทั้งนี้ หลังจากยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 และมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งครั้งแรกผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

คนละครึ่งเฟส 5 สอนวิธีลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ แบบละเอียด ทำง่ายๆไม่กี่ขึ้นตอน

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีอะไรบ้าง

1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3. มีบัตรประจำตัวประชาชน

4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 65 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ

6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับผู้ใช้รายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4

วิธีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 

– ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

– กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00 น. – 22.00 น. กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ , กรอกข้อมูลส่วนตัว  , กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

– รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

– ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

– เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

– เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

– ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

– เสร็จสิ้นการชำระเงิน

 

คนละครึ่งเฟส 5 สอนวิธีลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ แบบละเอียด ทำง่ายๆไม่กี่ขึ้นตอน

วิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

– ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เริ่มเวลา 06.00– 22.00 น. กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ , กรอกข้อมูลส่วนตัว  , กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

– รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

– ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

– ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

– เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

– เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

– ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

– เสร็จสิ้นการชำระเงิน

 

คนละครึ่งเฟส 5 สอนวิธีลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ แบบละเอียด ทำง่ายๆไม่กี่ขึ้นตอน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งครั้งแรกผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯเป๋าตัง หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved