Trending News

Blog Post

“ดำรงชัย” Smart Farmer ด้านข้าว ต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับแปลงนาข้าว
ข่าวภูมิภาค

“ดำรงชัย” Smart Farmer ด้านข้าว ต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับแปลงนาข้าว 

"ดำรงชัย ทองนุ่น" เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ด้านข้าว ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับแปลงนาข้าว สู่เกษตรเชิงท่องเที่ยว

​โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ถือว่าประสบความสำเร็จตามแผนที่มุ่งหวังไว้ เพราะศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช สามารถผลักดัน พัฒนาเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จในอาชีพทำนาให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ พลิกผืนนาเป็นแผ่นดินทองอันล้ำค่า บริหารจัดการการผลิต การตลาดด้วยตนเอง มีทักษะในการบริหารจัดการกิจการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

“ดำรงชัย” Smart Farmer ด้านข้าว ต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับแปลงนาข้าว

ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ เป็นอีกแนวทางในการสร้างแนวความคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ โดยจะต้องเน้นการปรับวิธีการทำการเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่ อย่างนายดำรงชัย ทองนุ่น เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ด้านข้าว ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

นายดำรงชัย ทองนุ่น เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ด้านข้าว เล่าว่า เมื่อเรามีความรู้ ด้านข้าวที่ครบวงจร เราไม่ควรที่จะหยุดศึกษา ควรหาความรู้เพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันจากการทำการเกษตรเชิงเดียว เปลี่ยนมาทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยว

“ดำรงชัย” Smart Farmer ด้านข้าว ต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับแปลงนาข้าว

โดยใช้ผลผลิตภายในสวนนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร สาเหตุเกิดจากที่เราสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ช่วงที่ว่างจากการทำนาก็ไม่มีรายได้ จึงหันมาทำร้านอาหารในรูปแบบการเกษตรเชิงท่องเที่ยวชื่อ “นาตาเฉย” ปัจจัยที่สำคัญที่เลือกประกอบธุรกิจร้านอาหาร คือ ข้าว

“ดำรงชัย” Smart Farmer ด้านข้าว ต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับแปลงนาข้าว

โดยที่เรามีแปลงนาข้าวเป็นของตนเอง ผ่านกระบวนการผลิตมาแปรรูป ในรูปแบบของข้าวสารมาประกอบอาหารให้ลูกค้าได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ ภายใต้แนวคิดเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรอย่างเดียวไม่ได้ โลกเปลี่ยนไปแล้วเราต้องปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบัน

“ดำรงชัย” Smart Farmer ด้านข้าว ต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับแปลงนาข้าว

“นาตาเฉย” เป็นสถานที่การเกษตรเชิงท่องเที่ยว พร้อมกับร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสกับธรรมชาติการเกษตรอย่างใกล้ชิด มีนาข้าว สวนมะพร้าวน้ำหอม พืชผักสวนครัว มีบ่อน้ำ ในส่วนของร้านอาหารจะมีอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้มาจากผลผลิตทางการเกษตร

 

ไฮไลท์ของนาตาเฉยคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบข้าวสาร ที่เป็นของฝากจากนาตาเฉย และในอนาคตจะมีการเปิดให้บริการในส่วนของที่พัก มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้สัมผัสอย่างหลากหลายรูปแบบ หากท่านใดสนใจอยากลิ้มรสอาหารไทยสไตล์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

หรือ ต้องการศึกษาดูงาน เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าว การทำปุ๋ย การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยว สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ “นาตาเฉย” ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved