Trending News

Blog Post

เปิดผลสอบ 4 บิ๊กตำรวจชุดคลี่คลาย "คดีแตงโม" หลังอัจฉริยะ ร้องเรียน
สังคม

เปิดผลสอบ 4 บิ๊กตำรวจชุดคลี่คลาย "คดีแตงโม" หลังอัจฉริยะ ร้องเรียน 

จากกรณีที่ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้ยื่นหนังสือร้องขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัย ลงวันที่ 8 ส.ค.65 โดยขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัย พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภาค 1, พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1, พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และ พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี 

เปิดผลสอบ 4 บิ๊กตำรวจชุดคลี่คลาย คดีแตงโม หลังอัจฉริยะ ร้องเรียน

ล่าสุดนั้น วันที่ 9 ส.ค.65 ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เปิดผลสอบ 4 บิ๊กตำรวจ ชุดคลี่คลาย คดีแตงโม มีความเห็นดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภาค 1 ผู้ถูกร้องเรียนที่ 1 ในชั้นนี้ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่สมควรกล่าวหาว่า พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ผู้ถูกร้องเรียนที่ 1 มีมูลความผิดวินัย

เปิดผลสอบ 4 บิ๊กตำรวจชุดคลี่คลาย คดีแตงโม หลังอัจฉริยะ ร้องเรียน

2.พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ผู้ถูกร้องเรียนที่ 2 มีมูลความผิดวินัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่กำกับ ดูแล ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อนและหลังการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนนำออกเผยแพร่ ให้มีความเหมาะสมและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทาง ราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2547 มาตรา 78(9)

เปิดผลสอบ 4 บิ๊กตำรวจชุดคลี่คลาย คดีแตงโม หลังอัจฉริยะ ร้องเรียน
 

3.พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้ถูกร้องเรียนที่ 3 มีมูลความผิดวินัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่กำกับ ดูแล ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อนและหลังการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนนำออกเผยแพร่ ให้มีความเหมาะสมและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

 

ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และประมาท เลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2547มาตรา 78(9)

เปิดผลสอบ 4 บิ๊กตำรวจชุดคลี่คลาย คดีแตงโม หลังอัจฉริยะ ร้องเรียน

4.พ.ต.อ.จาตุรนต์  ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ผู้ถูกร้องเรียนที่ 4 กรณีในฐานะของ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนของ สภ.เมืองนนทบุรี ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 354/2562 ลง 20 มิ.ย. 62 ข้อ 6 มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษาเรือของกลาง ตามระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหา บทที่ 1 ข้อ 422 ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0004.6/11197 ลง 9 ก.ย.2545 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาของกลาง

เปิดผลสอบ 4 บิ๊กตำรวจชุดคลี่คลาย คดีแตงโม หลังอัจฉริยะ ร้องเรียน

ซึ่งไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และคำสั่งที่กำหนด อันเป็น ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 78(9)

  ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในชั้นนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่สมควรกล่าวหาว่า พล.ต.ท.จิรพัฒน์, พลต.ต.วสันต์, พล.ต.ต.ไพศาล และ พ.ต.อ.จาตุรนต์ มีมูลความผิดวินัย ด้วยเหตุผลความจำเป็นทางคดี และพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ถูกร้องเรียน กล่าวอ้างนั้น รับฟังได้

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews
 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved