Trending News

Blog Post

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ 

BCG Economy Model สาขาเครื่องมือแพทย์ และ สาขา ยาและวัคซีน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub และเป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย

กลายเป็นการจุดประกายทางออกเศรษฐกิจของประเทศไทยได้จริงๆหรือไม่สำหรับ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ทางรอดภาคธุรกิจไทย  สู่ความยั่งยืน ถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ และกำลังจะเป็นเทรนด์แห่งอนาคต ที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากงานเสวนา VIRTUAL FORUM : BCG Economy Drive for Thailand Sustainability เศรษฐกิจ  BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยสปริงนิวส์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และเครือเนชั่น เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน BCG Model หรือเศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

 

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เสนอทิศทางการขับเคลื่อน " ด้าน ศ. ดร.ไพรัช รัชยพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ เราจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้คนไข้ ไม่เยอะไม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อลดความแออัด และจะทำยังไงให้เห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งต้องบอกว่าในช่วง โควิด-19 นั้นเห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเรานั้นขาดแคลน ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิต และบริการ เพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มการส่งออก ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub และเป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy  Model สาขายาและวัคซีน ได้กล่าวถึงความท้าทายและโอกาสด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

1.ความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2.การพึ่งพาการนำเข้ายา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ

3.การเข้าสู่สังคมสูงอายุ

4.ระบบบริการทางการแพทย์ของไทยมีประสิทธิภาพสูง

5.เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด เปลี่ยนโฉมหน้าวิธีการรักษาและระบบสาธารณสุข

 

 

ซึ่งการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรซฐกิจ BCG สาขายาและวัคซีน เพื่อใน 2570 ต้องการที่จะเพิ่ม จีดีพี เป็น 9 หมื่นล้านบาท

-สัดส่วนของการบริการจากเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน

-ลดการนำเข้าวัคซีน ไม่น้อยกว่า 7500 ล้านบาทต่อปี

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

 

 

BCG Economy Model สร้างเศรษฐกิจไทย"สำหรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ความจริงแล้ว เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในการขับเคลื่อน  BCG Economy  Model ในสาขาเครื่องมือแพทย์ และ สาขายาและวัคซีน ของไทยซึ่งความก้าวหน้าในอนาคตอันใกล้ เราจะมียาและวัคซีนจากไทย ที่ตอบโจทย์ความมั่นคงและสามารถสร้างเศรษฐกิจเป็น medical hub ได้อย่างแน่นอน

BCG ดันไทยเป็น Medical Hub เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved