Trending News

Blog Post

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ  อดีตผู้การกองบิน 2
ข่าวพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ อดีตผู้การกองบิน 2 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 5 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ ให้ นาวาอากาศเอกเจษฎา แท่งทองคำ ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษวิทยาการการบิน/พระราชกิจการบินและฝึกศึกษา หน่วยบินเดโชชัย 3 สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา นาวาอากาศเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลอากาศตรี) และพระราชทานยศ พลอากาศตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ  อดีตผู้การกองบิน 2

 

สำหรับ ประวัติ นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ เป็นอดีต ผู้การ กองบิน2 หรือ ผู้บังคับการกองบิน 2 หรือ กองบิน 2 ตำบล เขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นาวาอากาศเอกเจษฎา แท่งทองคำ เป็นผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 –  2560

 

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved