Trending News

Blog Post

29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ (International Tiger Day)
สัตว์เลี้ยง

29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ (International Tiger Day) 

วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ (International Tiger Day) หรือ วันอนุรักษ์เสือโลก (Global Tiger Day)
เป็นวันระลึกประจำปี เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์เสือโคร่งซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี

29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ (International Tiger Day)
 

วันดังกล่าวได้รับการกำหนดขึ้นจากการประชุมว่าด้วยเรื่องเสือโคร่งที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใน ค.ศ. 2010
โดยมีเป้าหมายคือส่งเสริมให้ทั้งโลกได้มีการปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักของประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนสำหรับการอนุรักษ์เสือโคร่ง

29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ (International Tiger Day)

เสือโคร่ง หรือ เสือลายพาดกลอน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera tigris ในวงศ์ Felidae จัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้ และเป็นเสือชนิดที่ใหญ่ที่สุดด้วย
เสือโคร่งถูกระบุในบัญชีสัตว์ชนิดใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็น จากการประมาณการใน ค.ศ. 2015 คาดว่าประชากรเสือโคร่งทั่วโลกเหลือเพียง 3,062 ถึง 3,948 ตัว
ปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรเสือโคร่งมากที่สุด สาเหตุหลักที่ทำให้เสือโคร่งลดจำนวนลงอย่างมาก ได้แก่ การรุกล้ำและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึงการล่าโดยมนุษย์
เสือโคร่งยังเป็นเหยื่อของความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีประชากรหนาแน่น

29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ (International Tiger Day)

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved