Trending News

Blog Post

เชิญชวนการฟังแสดงธรรมกถา โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนการฟังแสดงธรรมกถา โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 

   สืบเนื่องจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่คณะองคมนตรีได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ  ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โดยมีการบันทึกโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 น.

   ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดา ที่ทรงพระราชปรารถนาให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง เพื่อจะได้เป็นกำลังในการเผยแผ่ และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรคู่กับสังคมไทยสืบไป ความทราบแล้ว นั้น

เชิญชวนการฟังแสดงธรรมกถา โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

   ดังนั้น เพื่อเป็นเผยแผ่โครงการทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งจะทำการเผยแพร่ออกอากาศในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมครั้งนี้ตามช่องทางสื่อสารการเผยแผ่สืบไป  

 

   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี เรียนมาด้วยความนับถือ

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved