Trending News

Blog Post

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ดึงพันธมิตร อบรมดูแลความปลอดภัย -ช่วยชีวิตนักกีฬา
กีฬา

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ดึงพันธมิตร อบรมดูแลความปลอดภัย -ช่วยชีวิตนักกีฬา 

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ผนึกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และ International Life Saving ฝึกอบรมหลักสูตร ILS Surf Lifeguard หรือ Level 3 Lifeguard Ocean and Pool เน้นดูแลความปลอดภัย  "ช่วยชีวิต" ในกลุ่มนักกีฬากระดานโต้คลื่น , กระดานยืนพาย

ที่โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต  สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และ International Life Saving จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ILS Surf Lifeguard หรือ Level 3 Lifeguard Ocean and Pool มุ่งเน้นไปที่การดูแลความปลอดภัย   "ช่วยชีวิต" โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬากระดานโต้คลื่น , กระดานยืนพาย  ที่มีความเสี่ยงจากกิจกรรม   มีระยะเวลาการอบรมรวม  5 วัน   มี Mr.Field David Raymond Clayton วิทยากรของ International Life Saving (ILS) และ รัตนพัทธ์ ธีรารัตนวระกุล ผู้ช่วยวิทยากร จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมให้ความรู้  การอบรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมจำนวน 20 คน ภายใต้การสนับสนุนของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดการอบรม  หลักสูตร ILS Surf Lifeguard หรือ Level 3 Lifeguard Ocean and Pool  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางน้ำรวมไปถึงการ"ช่วยชีวิต"   สื่อให้เห็นว่าสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ไม่ได้เน้นแค่การประชาสัมพันธ์  หรือการจัดการแข่งขัน แต่ต้องการสร้างทั้งระบบควบคู่กันไป ทั้งความรู้  ความสามารถในด้านการแข่งขัน   ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนกระทั่งจัดขึ้นได้ 

 Mr.Field David Raymond Clayton วิทยากรจาก International Life Saving (ILS) กล่าวว่า  การแข่งขันกีฬากระดานยืนพายและกระดานโต้คลื่น เรื่องความปลอดภัยและการช่วยเหลือชีวิตของนักกีฬาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ   รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้เข้าร่วมอบรมและสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นของไทย ที่จะนำไปใช้ต่อไปในอนาคต   

รัตนพัทธ์ ธีรารัตนวระกุล ผู้ช่วยวิทยากร  จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นทักษะเฉพาะ ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าอบรม  เพราะปฎิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายหาดอยู่แล้ว  ทุกคนได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการช่วยชีวิตและการรักษาความปลอดภัย  ซึ่งไม่ใช่แค่กับนักกีฬา แต่ยังสามารถใช้ความรู้ช่วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุได้อีกด้วย 
สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ดึงพันธมิตร อบรมดูแลความปลอดภัย -ช่วยชีวิตนักกีฬา สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ดึงพันธมิตร อบรมดูแลความปลอดภัย -ช่วยชีวิตนักกีฬา สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ดึงพันธมิตร อบรมดูแลความปลอดภัย -ช่วยชีวิตนักกีฬา สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ดึงพันธมิตร อบรมดูแลความปลอดภัย -ช่วยชีวิตนักกีฬา สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ดึงพันธมิตร อบรมดูแลความปลอดภัย -ช่วยชีวิตนักกีฬา

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และ International Life Saving จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ILS Surf Lifeguard หรือ Level 3 Lifeguard Ocean and Pool  มุ่งเน้นไปที่การดูแลความปลอดภัยผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬากระดานโต้คลื่น , กระดานยืนพาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved