Trending News

Blog Post

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เช็คช่องทางลงทะเบียน เอกสารที่ต้องใช้
สังคม

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เช็คช่องทางลงทะเบียน เอกสารที่ต้องใช้ 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เช็คช่องทางลงทะเบียน เปิดให้ ลงทะเบียน บัตรคนจน ได้กี่ช่องทาง ไม่อินเตอร์ลงได้หรือไม่ สรุปเอกสารที่ต้องใช้แบบละเอียดที่นี่

เกาะติดโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่  ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศวันเปิดลงทะเบียนในช่วงวันที่ 5 ก.ย. – 19 ตุลาคม 2565 โดยได้มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  โดยประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถลงทะเบียน  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ เยียวยา ได้ตามช่องทางต่าง ๆ  ที่ทางรัฐกำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งรูปแบบ ออฟไลน์ คือ เดินทางไปลงยังหน่วยงานที่ดูแล และสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่ม 

สำหรับช่องทางการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่  มีช่องทางการ ลงทะเบียนบัตรคนจน ดังนี้ 

ช่องทางการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่  แบบออนไลน์ สามารถลงได้ผ่านทาง  เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th  (คลิกที่นี่) หรือ welfare.mof.go.th 

ช่องทางการลงทะเบียนแบบ ออฟไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  
1.สำนักงานคลังจังหวัด 
2.สำนักงานเขตกทม.
3.ที่ว่าการอำเภอ 
4.สำนักงานเมืองพัทยา
5. ธ.ก.ส. 
6.ธนาคารออมสิน
7.ธนาคารกรุงไทย 

การ ลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์มกระดาษ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว
2.กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว
3.กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

แต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการลงทะเบียนไว้ด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ที่หน่วยรับลงทะเบียน ต้องเตรียมเอกสารดังนี้  

  • เอกสารลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน (แบบกระดาษ) 
  • กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
  • แบบฟอร์มลงทะเบียน
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
     

แบบฟอร์มลงทะเบียน
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ
*กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้
 

แบบฟอร์มลงทะเบียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

 

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่)
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
**ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่  

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved