Trending News

Blog Post

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” รอบพิเศษ “เข็ม 5”
สังคม

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” รอบพิเศษ “เข็ม 5” 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ “เข็ม 5”

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็ม 4 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 ตามสูตรดังนี้

ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

ซิโนแวค + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา” เข็มที่ 5

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน

เลือกฉีดวัคซีน ในวันที่ 10,11,12,13 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 

– สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

– กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

– กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

– สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

– กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved