Trending News

Blog Post

สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”
สังคม

สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” 

ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

– เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1

ภายในวันที่ 8 ก.ค.2565

เข็ม 3

– เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 ก.ค.2565

– เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 พ.ค.2565

– เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า

ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา

แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 พ.ค.2565

เข็ม 4

– เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3

หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

– เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3

– เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2

และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

– เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 8 เม.ย.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 8,9,10,11,12,13 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

 

 – สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 – กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน > กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

 – สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

 – กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved