Trending News

Blog Post

ปิดจ๊อบจบหนี้ด้วยวิธี Hair Cut ทำได้อย่างไร
วาไรตี้

ปิดจ๊อบจบหนี้ด้วยวิธี Hair Cut ทำได้อย่างไร 

วิธีการ Hair Cut หนี้ อาจเป็นทางออกที่ช่วยให้ปลดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อการชำระหนี้จากบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ เริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ งวดที่ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมองไม่เห็นทางออก

ปิดจ๊อบจบหนี้ด้วยวิธี Hair Cut ทำได้อย่างไร

เหตุผลที่สถาบันการเงินทำการ Hair Cut หนี้  (ลดหนี้)
เจ้าหนี้เบื่อที่จะทวง , ทางเจ้าหนี้ได้ทำการตัดบัญชีของลูกหนี้เป็นหนี้สูญไปแล้ว , เจ้าหนี้ไม่อยากตั้งทุนสำรองหนี้สูญ , เจ้าหนี้กลัวจะไม่ได้เงินคืนหากลูกหนี้คิดสั้น 
นอกจากจะไม่สามารถทวงหนี้ได้แล้ว อาจกลายเป็นเสียมากกว่าเดิมก็ได้หากไปถึงกระบวนการฟ้องร้องกันในศาล

ปิดจ๊อบจบหนี้ด้วยวิธี Hair Cut ทำได้อย่างไร

กรณีที่ลูกหนี้ขอเจรจาจ่ายหนี้ทำได้ทุกช่วงเวลาหลังจากที่หนี้ของเรากลายเป็นหนี้เสียไปแล้วจ่ายไหวจริงๆ Hair Cut หนี้ ส่วนใหญ่ต้องรอประมาณ 6 เดือนถึงจะเริ่มทำการเจรจาได้หรือ
ก่อนได้รับหมายฟ้อง , ได้รับหมายฟ้องแล้วแต่ยังไม่ถึงวันที่ต้องไปขึ้นศาล , อยู่ในระยะเวลาระหว่างการต่อสู้คดี , ถูกศาลพิพากษาแล้วและอยู่ในระหว่างรอการจ่ายชำระหนี้คืนตามคำพิพากษา
จะปิดบัญชีจ่ายครั้งเดียว (ส่วนใหญ่เจ้าหนี้ต้องการแบบนี้) หรือจ่ายเป็นงวด ขึ้นอยู่กับการเจรจาอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่าย ก่อนจ่ายเงินปิดบัญชีต้องขอหนังสือยืนยันตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ทุกครั้ง
จะไม่มีการจ่ายหนี้ใดใดทั้งสิ้นตามที่คุยกันทางโทรศัพท์ หากไม่ได้รับหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเจ้าหนี้
การตัดสินใจทำ Hair Cut หนี้ เป็นอีกวิธีที่ได้ผลเป็นทางเลือกที่ช่วยให้สามารถชำระหนี้ได้บ้าง ผู้ที่มีหนี้หลายสถาบันการเงิน เมื่อปลดหนี้จากที่หนึ่งได้แล้ว
ยังช่วยให้การทยอยจ่ายหนี้ส่วนที่เหลือไม่เป็นภาระหนักจนเกินไป พยายามอย่าสร้างหนี้ขึ้นมาเพียงเพื่อสนองความต้องการ และ อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความสามารถที่หามาได้ ยืมมาแล้วก็ต้องคืนจะดีที่สุด

ปิดจ๊อบจบหนี้ด้วยวิธี Hair Cut ทำได้อย่างไร

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved