Trending News

Blog Post

ทำใบขับขี่สากลปี 2565 เตรียมเอกสารใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร
สังคม

ทำใบขับขี่สากลปี 2565 เตรียมเอกสารใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร 

ทำใบขับขี่สากลปี 2565 เตรียมเอกสารใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

ทำใบขับขี่สากลปี 2565 เตรียมเอกสารใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

ทำใบขับขี่สากลปี 2565 เตรียมเอกสารใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

ใบขับขี่สากล คือ  ใบขับขี่สากล หรือชื่อทางการก็คือ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ International Driving Permit หรือ IDP) เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือสามารถขับขี่ยวดยานได้ในประเทศ/ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถออกนอกประเทศได้อย่างถูกกฎหมายด้วย และนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการเช่ารถเที่ยวต่างประเทศเลย เพราะถ้าไม่มีล่ะก็ จะไม่สามารถรับรถเช่าได้

ลักษณะหน้าตาของใบขับขี่สากล หน้าตาของมันจะไม่ได้เป็นบัตรเหมือนใบขับขี่ไทยนะครับ แต่จะเป็นคล้ายๆ สมุด ขนาดใหญ่กว่าพาสปอร์ตหน่อยนึง ข้างในก็จะมีข้อมูลสำคัญๆ ของเราครบ ทั้งภาพถ่าย ข้อมูลส่วนตัวของเรา พร้อมคำแปลจากหลายภาษา ซึ่งเราจะต้องพกติดตัวไว้ทุกครั้งเมื่อขับรถในต่างประเทศ หากเจ้าหน้าที่ในประเทศนั้นๆ ขอเรียกดูใบขับขี่ เราจะต้องมีไว้แสดงตลอดเวลา มิเช่นนั้น ! โดนจับปรับ และอาจถูกดำเนินคดีได้เลย

 

เอกสารประกอบคำขอรับใบขับขี่สากล 2565

หนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทาง (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

ใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับจริง)

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก หรือใบแทน

รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม 505 บาท

กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติม ประกอบด้วย

สำเนาเอกสารข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ระบุประเทศที่จะเดินทาง และติดอากรแสตมป์ 10 บาท

รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

ค่าธรรมเนียม 505 บาท

สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ในกรณีที่เอกสารตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจไม่ตรงกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานที่ทำใบขับขี่สากล 2565

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด

 

สุดท้ายนี้ ผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่สากลต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue โดยเข้าไปที่เมนู “งานใบอนุญาต” เลือก “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล” จากนั้นเลือก “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ” หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved