Trending News

Blog Post

เปิดประวัติ 3 "รัฐมนตรี" ป้ายแดง ธนกร-สุนทร-นริศ หลังนั่งตำแหน่งสำคัญ
การเมือง

เปิดประวัติ 3 "รัฐมนตรี" ป้ายแดง ธนกร-สุนทร-นริศ หลังนั่งตำแหน่งสำคัญ 

เปิดประวัติ 3 "รัฐมนตรี" ป้ายแดง ธนกร-สุนทร-นริศ หลังนั่งตำแหน่งสำคัญ "ธนกร" หวนคืนทำเนียบกุมเก้าอี้ รมต.ประจำสำนักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศแต่งตั้ง "รัฐมนตรี" ใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและ บังเกิดประยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 

1.นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ดร.ธนากร วังบุญคงชนะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

ธนกร วังบุญคงชนะ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 
 • ปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 และหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 

 

ด้านการทำงานด้านการเมือง 

 • ปี พ.ศ. 2550 เขาลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคมัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 4 พร้อมกับ ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร และนางสาวอภิญญา สุนทรสาธิต[7] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยได้รับคะแนนไปเพียง 2,455 คะแนน[8]

 

 • ปี พ.ศ. 2554 ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในสังกัดพรรคภูมิใจไทย โดยอยู่ลำดับที่ 38 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

 

 • 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับกลุ่มสามมิตร และได้รับตำแหน่งเป็นรองโฆษกพรรค และลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 27

 

 • เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

นายนริศ ขำนุรักษ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 

 

 • นายนริศ เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายเหม กับนางกอสิเหยาะ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชั้นอนุปริญญา สาขาวิชาการป่าไม้ จากโรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่

 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอก Doctor of Public Administration (DPA) จาก Southwestern University 

 

ประวัติการทำงานด้านการเมือง 

 • พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ครั้งแรกในการเลือกตั้ง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554

 

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ในสมัย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 

 

 • ปี 2564  ถูกเสนอชื่อต่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อชิงตำแหน่งรัฐมนตรีในโควต้าทดแทนนายถาวร เสนเนียม  แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ 

นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 • เคยดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัย นันทิดา แก้วบัวสาย เป็นนายกอบจ.

 

 • นอกจากนี้นายสุนทร ยังเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในการลงชิงตำแหน่ง ส.ส. เมื่อการเลือกตั้งในปี 2562 และในกลุ่มปากน้ำ โดยมี ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เป็นแกนนำ  
   

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved