Trending News

Blog Post

รมช.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ หนุนเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน
เกษตรยั่งยืน

รมช.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ หนุนเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงาน และมอบเอกสารสิทธิ์หนังสือทำประโยชน์ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ตลอดจนเยี่ยมชมลานเทปาล์มน้ำมัน และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ว่า จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ํามันที่สําคัญ และมีผลผลิตต่อไร่สูง

รมช.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ หนุนเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

โดยเฉพาะอําเภออ่าวลึก เป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ํามันเป็น แหล่งแรกของประเทศ  การที่สหกรณ์ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัว สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์และสร้างมูลค่าจากต้นปาล์มน้ำมันในหลาย ๆ เรื่องเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้มีรายได้ตลอดทั้งปี มีการเข้าร่วมโครงการปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้รับมาตรฐาน RSPO การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ซึ่งจะต้องทำให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับการเกษตรมากยิ่งขึ้น จึงให้ความสำคัญกับโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด โดยสามารถนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับ ใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าว สามารถทําการตลาดได้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

รมช.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ หนุนเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน จำนวน 32 ราย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่ายดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะทั้งด้านการวางแผน การผลิต รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการวางแผนการผลิต การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันด้วย

สำหรับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ฯ มีสมาชิก จำนวน 13 สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพทำสวนปาล์มน้ำมัน และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตปาล์มน้ำมัน เมื่อปี 2545 ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติเงินกู้โครงการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ วงเงิน 270 ล้านบาท ตามแผนโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างเพื่อการเกษตร (ASPL) ดำเนินการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดกำลังการผลิต 45 ตันทะลาย/ชั่วโมง และได้เปิดดำเนินการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจากสหกรณ์สมาชิกเมื่อเดือนมีนาคม 2547  เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินงานในปีบัญชี 2565 ชุมนุมสหกรณ์ฯ สามารถรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งสิ้น 67,328.18 ตัน คิดเป็นมูลค่า 694.6 ล้านบาท

รมช.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ หนุนเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

รมช.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ หนุนเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved