Trending News

Blog Post

เช็กราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ (17 มิ.ย. 65) ทั้งแก๊สโซฮอล์ – ดีเซล
ยานยนต์

เช็กราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ (17 มิ.ย. 65) ทั้งแก๊สโซฮอล์ – ดีเซล 

เช็กราคาน้ำมัน ประจำวันนี้ (17 มิ.ย. 65) ข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 45.15 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 44.88 บาท ดีเซลยังคงตีงราคาเดิม จำหน่ายลิตรล่ะ 34.94 บาท

เช็กราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ (17 มิ.ย. 65) ทั้งแก๊สโซฮอล์ - ดีเซล

 

เช็กราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ (17 มิ.ย. 65) ทั้งแก๊สโซฮอล์ - ดีเซล

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.88 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 44.04 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.54 บาท

เช็กราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ (17 มิ.ย. 65) ทั้งแก๊สโซฮอล์ - ดีเซล

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บาท

 

สุดท้ายนี้:ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved