Trending News

Blog Post

บขส.คึกคัก ปชช. เดินทางกลับ ตจว.ช่วงหยุดยาว
ท่องเที่ยว

บขส.คึกคัก ปชช. เดินทางกลับ ตจว.ช่วงหยุดยาว 

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผย
สำหรับการเดินรถของ บขส.และรถร่วมฯ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) จำนวน 3,006 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ 35,624 คน(เที่ยวไป)
การเดินทาง(เที่ยวกลับ) 2,657 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 23,922 คนโดยผู้โดยสารเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงที่สุด 

บขส.คึกคัก ปชช. เดินทางกลับ ตจว.หยุดยาว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คาดว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเดินทางในสายสั้น บขส. ได้เตรียมรถโดยสารกว่า 2,600 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 25,000 คน 
เพื่อให้การจัดรถโดยสารเป็นไปอย่างเพียงพอ บขส.ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบก ให้เจ้าของรถร่วมฯ นำรถโดยสารไม่ประจำทาง
มาวิ่งเสริมในเส้นทางระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565

บขส.คึกคัก ปชช. เดินทางกลับ ตจว.หยุดยาว

บขส.ยังคงตรึงราคาค่าโดยสารในอัตราเดิมทุกเส้นทางช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

บขส.คึกคัก ปชช. เดินทางกลับ ตจว.หยุดยาว

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved