วังหลวง Wang Luang Channel

น้อยคนจะรู้ว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงอุทฺิศตนถึงเพียงนี้