ข่าวเด่น

“ทนายอนันต์ชัย”เริ่มตรวจสอบ เพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย : ยำมันให้เละ

วันที่ 13 กันยายน 2564 ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เสนาธิการกองทัพคนพิการ ได้ออกมาเริ่มตรวจสอบ เพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมระบุข้อความ เริ่มกระบวนการตรวจสอบ และเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย หลักเกณฑ์การ ขอให้เพิกถอนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 2 ส่วนที่ 2 สมาคม
มาตรา 102 บัญญัติว่า “ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และนายทะเบียนได้สั่งให้แก้ไขแล้วแต่สมาคมไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด (2) เมื่อปรากฏว่าการดำเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ (3)มาตรา 104 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 102 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ ถ้านายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้วแต่ผู้ร้องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าว ผู้ร้องขอนั้นจะร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได้

มาตรา 101 สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ (1)… (6) เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา 102 (7) เมื่อศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 104 ดังนั้น หากนายทะเบียนเห็นว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 102 (1 ) หรือเมื่อปรากฎว่าการดำเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 102 (2) นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ หรือผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ หากนายทะเบียนไม่ปฎิบัติตาม ผู้ร้องสามารถร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมได้
นี่คือบทอวสานของสมาคม

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีวัตถุประสงค์ 8 ข้อ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ผม และท่าน พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อ่านหลายรอบแล้ว ไม่มีวัตถุประสงค์เรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดท่านพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จึงมอบอำนาจให้ผมดำเนินการตรวจสอบ…… หากพบความไม่ชอบมาพากลผมจะร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียน และหรือร้องขอให้ศาลสั่งเลิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย Coming Soon  ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช (ทนายกระดูกเหล็ก)

โพสต์ดังกล่าว

ที่มาและขอบคุณ ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช