ข่าวเด่น

ตั้ง”มูลนิธิคณะก้าวหน้า” “ธนาธร”นั่งปธ. อดีตอนาคตใหม่พรึ่บ

วันนี้ 17 กันยายน 2564 ในโลกออนไลน์ได้มีกระแสพูดถึงในวงกว้างหลังจากทางมีราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง ‘มูลนิธิคณะก้าวหน้า’ โดยมีรายละเอียดระบุว่า ด้วย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ


ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่นๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย

ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้ ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท ทั้งนี้ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนแรกเริ่มเป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และมีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ 2. ชำนาญ จันทร์เรือง รองประธานกรรมการ 3. พงศกร รอดชมภู รองประธานกรรมการ 4. สุรชัย ศรีสารคาม รองประธานกรรมการ 5. ปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการ 6. พรรณิการ์ วานิช กรรมการ 7. เดชรัต สุขกำเนิด กรรมการ 8. สุนทร บุญยอด กรรมการ9. ชัน ภักดีศรี กรรมการ10. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการ 11. ไกลก้อง ไวทยการ กรรมการ 12. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก 13. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครมีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลําดับที่ กท 3181 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนยน 2564 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน