เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

ข่าวรับอรุณ 08 -11: เสด็จนิวัติ เยอรมนี แล้ว ᴛɢ 924 บินขึ้นเมื่อเวลาตีหนึ่ง เจ็ดนาที