FULL MOON NEWS

ก้าวไกลพร้อมลั่นกลองรบ ชูผู้นำร่วมสมัยทำงานเป็นทีม หนุน“เพชร กรุณพล”นำความเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่ชาวบ้าน